Ynghylch | About

Cymraeg isod

Following in the footsteps of other projects that are attempting to unpick the puzzle of land ownership across the British Isles, including Kevin Cahills 2001 book ‘Who Owns Britain’, and the wealth of research on the websites of Who Owns England (and follow on book) and Who Owns Scotland, this website will look to answer the question of Who Owns Wales – Pwy Bia Cymru?

Ownership of land can determine how that land is used (or misused) in relation to agriculture, infrastructural projects, housing, conservation, recreation and our access to and use of natural green spaces. It also impacts the way urban areas are developed or under developed. More importantly however, land ownership is another form of power. Power and influence over decision making and the shape of developments of the past and of the future. Knowing Who Owns Wales, is a means of understanding our past, and how to shape our future.

This website, which will include research based blogs and articles, along with maps and resources, will be a collective attempt to create a full picture of Who Owns Wales – Pwy Bia Cymru.

For anybody who would like to contribute information that can help us better understand the answer to this question, please contact (through the contact page). Furthermore, if you are involved in any of the new community land trusts that are being developed across Wales, we would love for you to take the opportunity to use this space to raise awareness of your projects.

About us:

Sioned Hâf: A researcher and activist. I work within the community energy sector and am a researcher focusing on topics such as energy justice and issues to do with the energy transition.

Amy Spike Lewis: A post doctoral researcher focusing on ecosystem services, poverty and wellbeing.

This will be a bilingual space for everybody to use, so please feel free to contribute in Welsh or English.

———————————————————————————————————————————————————

Mae perchnogaeth tir yn sail i benderfyniadau ynglŷn â sut mae’r tir hwnnw yn cael ei ddefnyddio (neu ei gam ddefnyddio) mewn perthynas ag amaeth, prosiectau isadeiledd, tai, cadwraeth, hamdden a mynediad i ofodau gwyrdd naturiol. Nid mater unigryw sy’n effeithio a chefn gwlad yw hi chwaith. Mae hefyd yn effeithio ar sut mae ardaloedd dinesig yn cael eu datblygu (neu eu tan/gôr ddatblygu. Yn bellach, mae perchnogaeth tir yn ffurf arall o bŵer. Pŵer a dylanwad dros olwg datblygiadau’r gorffennol a’r dyfodol. Mae gwybod Pwy Bia Cymru yn fodd o ddeall ein gorffennol, a sut i siapio ein dyfodol.

Mae’r wefan hon, fydd yn cynnwys blogiau ymchwil ac erthyglau, mapiau ac adnoddau, yn ymgais gydweithredol i greu llun cynhwysfawr i ddarganfod Pwy Bia Cymru.

I unrhywun a hoffai gyfrannu gwybodaeth a all ein helpu i ddeall yr ateb i’r cwestiwn hwn , cysylltwch (trwy’r dudalen cysylltu). Yn bellach, os eich bod yn gweithio ar un o’r prosiectau ymddiriedolaeth tir cymunedol sydd yn cael eu datblygu ar draws Cymru, carwn glywed ganddoch chi, er mwyn hybu eich gwaith ar y wefan hon.

Gwefan ddwyieithog yw hon, felly fe allwch gyfrannu ym mha bynnag iaith a fynnoch.

Amdanom:

Sioned Hâf: Ymchwilydd ac ymgyrchydd. Rwy’n gweithio o fewn y sector ynni cymunedol ac yn ymchwilio mewn i faterion ynglŷn â chyfiawnder ynni a thrawsnewidiadau ynni.

Amy Spike Lewis: Ymchwilydd ôl-ddoethuriol yn ffocysu ar wasanaethau ecosystemau, tlodi a lles.