Gafael Tir

English belowAn online show that tells the story of land rights and protest in Wales.

Sioe ar-lein sy’n adrodd stori hawliau tir a phrotest yng Nghymru.

Mae’r sioe yn dilyn hynt a helynt y werin a’u brwydr dros fywyd gwell. Adroddir eu straeon i gyfeiliant hen faledi a chaneuon, a chawn glywed am frenhinoedd, ffermwyr yn croeswisgo, pregethwyr radical, gweithwyr tir ac undebau. Dyma fil o flynyddoedd o hanes wedi ei wasgu i mewn i 4 pennod ar-lein. Ynghyd â thynnu ar gelfyddydau gwerin Cymru, mae’r sioe’n cyffwrdd ar wleidyddiaeth, hawliau dynol, rhyddid meddwl a mynegiant, yr hawl i wrthdystio a hanes democratiaeth ym Mhrydain.

Y perfformwyr yw . . .

Owen Shiers: Cerddor o Orllewin Cymru. Ei brosiect diweddaraf ydi ‘Cynefin’, sy’n cyflwyno cerddoriaeth a straeon colledig Ceredigion. Eleni rhyddhaodd yr albwm gwych ‘Dilyn Afon’ ac yn 2019 cafodd ei enwebu fel yr artist unigol orau yn y Gwobrau Gwerin.

Siân Miriam: Storiwraig o Sir Fôn. Enillodd Siân Wobr Esyllt Harker, sef gwobr chwedleua i ddatblygu llais newydd i ferched ym myd stori. Yn sgil hynny, mae Siân yn paratoi comisiwn chwedleua ddwyieithog newydd sef Coed Sy’n Siarad / Trees They Talk – fydd yn cael ei berfformio yng Ngŵyl Beyond The Border yn 2021.

Gwilym Morus-Baird: Cerddor o Wrecsam. Mae Gwilym yn gerddor brwd ac wedi treulio’r blynyddoedd diwethaf yn ymchwilio ac yn dysgu cyrsiau ar chwedloniaeth Geltaidd.

Bydd y pedair pennod Cymraeg yn cael eu perfformio drwy feddalwedd Zoom rhwng Mis Hydref a Mis Rhagfyr eleni:

Pennod 1 – Tywysogion a Thaeogion Sadwrn, Hydref 31ain (Cymraeg)

Pennod 2 – Hil a Therfysg Sadwrn, Tachwedd 14eg (Cymraeg)

Pennod 3 – Dŵr a Thân Sadwrn, Tachwedd 28 (Cymraeg)

Pennod 4 – Cynnal Cymru Sadwrn, Rhagfyr 12fed (Cymraeg)

Tocynnau: 1 bennod – £7 (gostyngiad incwm isel £4); 4 pennod – £22 (gostyngiad incwm isel £16)

Am fwy o wybodaeth, gwelwch y dudalen Facebook: https://www.facebook.com/gafaeltir/ neu’r wefan gafaeltir.cymru

———————————————————————————————————————————————-

Gafael Tir (Hold Land)

An online show that tells the story of land rights and protest in Wales.

The show explores the history of y werin (‘the Welsh common folk’), and their struggle for a better life. Their tales are told and their old ballads are sung as we meet kings, cross dressing farmers, radical preachers, land workers and unions; a thousand years of history squeezed into 4 online chapters. Drawing on Welsh folk arts, the show touches on politics, human rights, freedom of thought and expression, the right to protest and the history of British democracy.

The performers are. . .

Owen Shiers: A musician from West Wales. His latest project is ‘Cynefin’, which presents the lost music and stories of Ceredigion. This year he released the fantastic album Dilyn Afon and in 2019 was nominated as best solo artist at the Folk Awards.

Siân Miriam: A storyteller from Anglesey. Siân won the Esyllt Harker Prize, a storytelling prize for developing a new voice for women in storytelling. As a result, Siân is preparing a new bilingual storytelling commission, Trees They Talk, which will be performed at the Beyond The Border Festival in 2021.

Gwilym Morus-Baird: A musician from Wrexham. Gwilym has spent the last few years researching and teaching courses on Celtic mythology.

All four English language episodes will be performed through Zoom software between October and December this year, with a choice of following the series on a Sunday or a Thursday:

Chapter 1 – Princes and Paupers Sunday, October 25th & Thursday, October 29th

Chapter 2 – Race and Riots Sunday, November 8th & Thursday, November 12th

Chapter 3 – Water and Fire Sunday, November 22 & Thursday, November 26

Chapter 4 – Sustaining Wales Sunday, December 6th & Thursday, December 10th

Tickets: 1 chapter – £7 (low income reduction £4) 4 chapters – £22 (low income reduction £16)

For more information, videos and music visit the Facebook page: https://www.facebook.com/gafaeltir/

or the website: gafaeltir.cymru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s